Oficiul Convenției Primarilor

Oficiul Convenției Primarilor (CoMO), creat și finanțat de către Comisia Europeană, este responsabil de coordonarea și gestionarea zilnică a inițiativei. Oferă semnatarilor sprijin administrativ și ghidare ethnică, facilitează crearea de rețele între părțile interesate din cadrul Convenției și asigură promovarea activităților acestora.

Centrul Comun de Cercetare

Centrul Comun de Cercetare (JRC) este componenta științifică și tehnică a Comisiei Europene. Acesta este responsabil pentru asigurarea suportului tehnic și științific al inițiativei. Acesta lucrează în strânsă cooperare cu CoMO pentru a furniza semnatarilor îndrumări și șabloane tehnice clare pentru a sprijini îndeplinirea angajamentelor în cadrul Convenției Primarilor, precum și pentru a monitoriza modul de implementare și rezultatele obținute. Site-ul JRC: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/

Coordonatorii Convenției

Comisia Europeană definește „Coordonatorii Convenției” ca fiind acele administrații publice care oferă îndrumare strategică, sprijin financiar și tehnic municipalităților care semnează Convenția Primarilor, dar care nu dispun de competențele și/sau resursele necesare pentru a-și îndeplini cerințele. Coordonatorii Convenției sunt autoritățile descentralizate subnaționale - inclusiv provinciile, regiunile și grupurile publice ale municipalităților - și organele publice naționale, ca de exemplu, agențiile naționale pentru energie.

Suporterii Convenției

Comisia Europeană definește “Suporterii Convenției” ca rețele europene, naționale și regionale și ca asociații ale autorităților locale, care influențează activitățile lor de lobby, comunicare și crearea de rețele în vederea promovării inițiativei Convenției Primarilor și sprijinirii semnatarilor prin acest proces.

Asistența tehnică

Asistența tehnică (Helpdesk-ul) este mediatorul primar între autoritățile locale și Oficiul Convenției Primarilor. Acesta răspunde la întrebări generale sau tehnice privind inițiativa și îi ajută pe semnatari să treacă prin acest proces.

Agențiile de energie

Agențiile de energie locale și regionale (LAREA) sprijină introducerea unor bune practici de gestionare an energiei, promovează conceptul de durabilitate, oferă informații și îndrumări și oferă o serie de alte servicii locale bazate pe nevoile locale specifice de energie. Agențiile de energie sunt finanțate de către autoritățile publice.

Planul de Acțiune privind Energia Durabilă

Planul de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED) este documentul-cheie în care semnatarul Convenției subliniază modul în care intenționează să-și atingă obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 până în 2020. Acesta definește activitățile și măsurile stabilite pentru atingerea obiectivelor, precum și termenii și responsabilitățile asumate. PAED au fost elaborat de semnatarii Convenției, care s-au alăturat inițiativei înainte de octombrie 2016.

Planul de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima

Semnatarii noii Convenții a Primarilor privind Clima și Energia se angajează acum să pregătească și să pună în aplicare un Plan de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima (PAEDC), care să abordeze atenuarea și adaptarea la schimbările climatice cu o viziune spre 2030. Planul de acțiune este documentul cheie care arată modul în care semnatarul Convenției își va atinge viziunea și scopul. Planul include o evaluare a situației actuale, adică un Inventar de Bază al Emisiilor pentru partea de atenuare a schimbărilor climatice și o Evaluare a Riscului de Schimbare a Climei și a Vulnerabilității pentru partea de adaptare, obiective și scopuri clar identificate; precum și măsurile planificate împreună cu perioadele de timp, responsabilitățile atribuite și impactul estimat.

Șabloanele PAED / PAEDC

Șabloanele de raportare ale Convenției Primarilor oferă semnatarilor o modalitate structurată de sinteză a elementelor-cheie ale Planului lor de Acțiune și de urmărire a implementării în timpul fazei de monitorizare. Atunci când semnatarii își depun documentul privind Planul de Acțiune (în limba lor națională), aceștia sunt în același timp obligați să completeze un șablon online disponibil pe site-ul Convenției: „Convenția Mea” în limba engleză. Numai după încheierea acestui proces, are loc depunerea oficială a Planului de Acțiune către Convenția Primarilor.

Raport de implementare (monitorizare)

Un raport de implementare (monitorizare) este un document pe care semnatarii Convenției se angajează să îl prezinte la fiecare doi ani de la prezentarea Planului lor de Acțiune privind Energia Durabilă și care prezintă rezultatele intermediare ale implementării acestuia. Scopul acestui raport este de a evalua dacă rezultatele preliminare sunt în concordanță cu obiectivele prevăzute.

 

Un astfel de raport ar trebui să includă un inventar actualizat de monitorizare a emisiilor (MEI), elaborat în conformitate cu aceleași metode și surse de date ale BEI pentru a asigura comparabilitatea. Cu toate acestea, în cazul în care autoritatea locală consideră că aceste inventare periodice exercită prea multă presiune asupra resurselor umane sau financiare, aceasta poate decide efectuarea inventarelor la intervale mai mari, adică prezentarea „Raportarea acțiunii” fără MEI la fiecare 2 ani (anii 2, 6 , 10, 14 ...) și depunerea unui „Raport complet” cu MEI la fiecare 4 ani (anii 4, 8, 12, 16 ...).

 

Raportul de Acțiune cuprinde în cea mai mare parte informații calitative privind punerea în aplicare a PAED, inclusiv barierele întâmpinate în timpul implementării, stadiul implementării fiecărei acțiuni etc. Raportul Complet, prin MEI, permite analiza evoluției în ceea ce privește consumul de energie, și emisiile de CO2 în comparație cu BEI.

Inventar de bază al Emisiilor

Un Inventar de bază al Emisiilor reprezintă o cuantificare a cantității de CO2 emise din cauza consumului de energie pe teritoriul unui semnatar al Convenției în cursul unui an de referință. Aceasta permite identificarea principalelor surse de emisii de CO2 și a potențialului lor de reducere.

Evaluarea Riscului și Vulnerabilității

Evaluarea Riscului și Vulnerabilității este o analiză care determină natura și amploarea riscurilor legate de schimbările climatice, analizând potențialele pericole și evaluând vulnerabilitatea care ar putea reprezenta o potențială amenințare sau vătămare pentru oameni, proprietăți, mijloace de trai și mediul de care depind. Aceasta permite identificarea domeniilor de interes critic și, prin urmare, oferă informații pentru luarea deciziilor. Evaluarea Riscurilor și a Vulnerabilității servește, împreună cu Inventarul de Bază al Emisiilor, ca punct de plecare pentru elaborarea Planului de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima.

Zilele Energiei la nivel local

Zilele Energiei la nivel local sunt evenimente organizate de către semnatarii Convenției în cadrul angajamentelor lor oficiale, în scopul sensibilizării opiniei publice asupra oportunităților oferite de o utilizare mai inteligentă a energiei. Acestea oferă autorităților locale ocazia de a implica părțile interesate și cetățenii într-un dialog comun referitor la elaborarea și punerea în aplicare a Planurilor de Acțiune privind Energia Durabilă (și Clima). De obicei, organizate pentru o anumită perioadă (de exemplu, în paralel cu Săptămâna UE privind Energia Durabilă), tipurile de evenimente pot varia, dar în mod normal includ activități cum ar fi ateliere, expoziții, vizite ghidate și zilele ușilor deschise. Mai multe informații despre EUSEW pot fi obținute aici: www.eusew.eu

Webinar

Un webinar este o prezentare online, interactivă pe internet, oferind o oportunitate părților interesate ale Convenției - inclusiv Semnatarilor, Susținătorilor și Coordonatorilor Convenției - să participe la o prelegere dată de membrii CoMO sau de alți experți cu privire la un subiect specific al Convenției.

Baza de date de excelență

Baza de date de excelență reprezintă exemple relevante de inițiative de care Semnatarii, Coordonatorii și Suporterii Convenției se simt deosebit de mândri și, în plus, susțin alte autorități locale, provincii, regiuni sau rețele pentru a le replica.

Atelier Tematic

Atelierele Tematice sunt sesiuni interactive, de formare a capacităților organizate pentru a promova experiența și transferul de cunoștințe între participanți. Atelierele tematice vor viza în mod special Grupurile de Discuții.

Grupul de Discuție Tematica

Grupul de Discuții Tematice este un serviciu de partajare a informațiilor și experiențelor care urmărește să stimuleze interacțiunea și crearea de rețele între părțile interesate din cadrul Convenției. Aceste platforme de schimb personalizate reunesc categorii predeterminate de actori din cadrul Convenției - orașe mari și zone metropolitane; semnatarii mici și mijlocii; Coordonatorii și suporterii Convenției - pentru a discuta subiecte și întrebări legate de Convenție cu colegii lor, în special în cadrul evenimentelor organizate de Oficiul Convenției Primarilor, forumuri online și webinar-uri.

Platformele de Coordonare a Dezvoltării Municipale

Platformele de Coordonare a Dezvoltării Municipale (MDCP) sau Cluburile Naționale a Convenției Primarilor sunt platforme de discuții în fiecare țară din cadrul Parteneriatului Estic pentru a reuni toți semnatarii Convenției și toți actorii principali (coordonatori, suporteri, EUD, autorități naționale și regionale, donatori din sectorul privat etc.) care au puterea și capacitatea de a sprijini semnatarii în proiectarea, implementarea și finanțarea strategiilor municipale de energie durabilă și climă. Scopul principal al Platformelor este de a stabili un dialog local-național privind politica de dezvoltare, care să implice principalele părți interesate, să identifice barierele cheie și motoarele de materializare a planurilor de acțiune, precum și să elaboreze recomandări strategice care să faciliteze eliminarea barierelor identificate, stimularea conducătorilor auto pentru investiții durabile în domeniul energiei și al climei. Platformele vor promova, de asemenea, transferul de cunoștințe și planificarea mai eficientă a diverselor instrumente de sprijin și a activităților de sensibilizare.

Abonați-vă la știri